FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
INSTITUTET FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS LEDARSKAPSUTBILDNING - IRL
Av Jan Wisén  
12.10.2006
 
Information om bakgrund, verksamhetsidé och pilotutbildningar är nu på väg ut till landets kommuner och räddningstjänster
-

 

Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutbnildning - IRL

 

 

 

Bakgrund

Svensk räddningstjänst är i stort behov av utveckling av ledarskapet. Framför allt på grund av att ledarskapsfrågorna idag är så mycket mer komplicerade än tidigare, men också eftersom att räddningstjänstens roll i samhället idag är så mycket bredare och mer omfattande än tidigare. Stora organisatoriska förändringar pågår redan inom många kommuner. Förbund bildas, räddningstjänsten blir en del i en större kommunal förvaltning, nya viktiga arbets-uppgifter tillkommer och krav på ett förändrat arbetssätt och nya rutiner för den gamla ”brandkåren” kommer ständigt.

 

Tidigare tillfredsställde räddningsverkets utbildningar till viss del dessa behov. De har dock  försvunnit i det nya utbildningssystemet. Sveriges Kommuner och Landsting har en bestämd uppfattning i denna fråga. Man anser att behovet är stort och måste tillfredsställas, men man vill inte se en särskild nationell ledarskapsutbildning som isolerar räddningstjänsten från övriga kommunala förvaltningar. Det är angeläget att varje räddningstjänstförvaltning följer den ledarskapspolicy och det utvecklingsprogram som respektive kommun har fastställt. Det är ett sätt att integrera räddningstjänsten i den egna kommunen.

 

Behovet och idéer för att tillfredsställa detta behov har diskuterats under en längre tid.

Svenska Brandbefälets Riksförbund och Svenska Brandskyddsföreningen har tillsammans startat Institutet för Räddningstjänstens Ledarskapsutveckling – IRL.

 

Under våren har genomförts ett idéseminarium med deltagare som representerar olika delar av vår gemensamma bransch. Ola Mårtensson fungerar som utbildningsansvarig inom institutet och han kommer successivt att knyta ytterligare sakkunskap inom området till institutet. Avsikten är att med en grupp utvalda personer kunna forma lämpliga utbildningsprogram och utvecklingsseminarier, men också att med hjälp av dessa personer genomföra institutets olika aktiviteter.

 

Rollfördelningen inom institutet är att Svenska Brandbefälets Riksförbund svarar för legiti-miteten inom verksamhetsområdet, Ola Mårtensson med sin grupp ansvarar för sakkunskapen och Svenska Brandskyddsföreningen svarar för administration, ekonomi och marknadsföring. Det kommer att ske inom ett dotterbolag till Svenska Brandskyddsföreningen vid namn SweRisk AB. I den nytillsatta interimsstyrelsen finns Marcus Cato från Sveriges Kommuner och Landsting, Jan Wisén från Svenska Brandbefälets Riksförbund, Göran Schnell från Svenska Brandskyddsföreningen och Hans-Eric Zetterström från Länsförsäkringar. Avsikten är att vid ordinarie bolagsstämma våren 2007 välja en permanent styrelse med en bredare förankring i samhället.


Verksamhetsidé

Institutets verksamhetsidé är att helt anpassa utbildning och andra aktiviteter till beställarens önskemål. Institutet skall kunna utveckla kurser och seminarier med olika ramprogram där beställaren fritt kan välja innehåll och därmed också påverka tidsåtgång och kostnad. Tanken är vidare att utbildningarna inte sker på centralt på permanenta platser utan ute hos beställaren. Vi kommer vidare att erbjuda utbildning till olika nivåer, inom både hel- och deltidsorganisationer. För deltidspersonal skall institutet vara beredd att genomföra utbildningarna under fredag-söndag för att underlätta deltagandet för denna personalkategori.

 

De olika aktiviteterna skall också anpassas till den ledarskapspolicy som gäller i respektive kommun. Det innebär att samverkan med aktuell kommuns ledningsorgan skall ingå som ett led i förberedelsearbetet.

 

Institutet har slutligen för avsikt att på sikt verka för att legitimera utbildningarna och även få en certifiering av verksamheten.

 

 

Utbildningsmetodik

Utbildningen varvas med teori och praktik. De metoder som skall använder är deltagarnas egna erfarenheter, vi använder dialog reflektioner, vetenskaplig teori, egen träning och vetenskapliga metoder. Förutsättningar skall skapas för en lärande kultur och deltagarna skall stimuleras att ta ansvar för sin egen utveckling och lärande.

 

Om kursen innehåller flera steg skall deltagarna uppgifter och litteratur att arbeta med, indivi-duellt och/eller i mindre grupper. Deltagarna skall uppmanas att coacha varandra och därmed utveckla informella nätverk utifrån behov och intresse.

 

 

Pilotutbildningar

Under vintern-våren 2007 skall institutet genomföra ett antal varierande pilotutbildningar på några platser i landet. Pilotutbildningarna skall därefter gemensamt utvärderas. Samtidigt kommer information om den kommande verksamheten att genomföras i olika sammanhang. Verksamheten skall planeras för start under hösten 2007.

 

 

 

 

Stockholm 2006-10-15

 

 

Göran Schnell   /   Jan Wisén                        Ola Mårtensson

SBF                       SBR