FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
ÅRSMÖTE FÅR SKÅNE-BLEKINGE BRANDBEFÄLSFÖRENING 2011-03-10
Av Anders Liljeberg  
30.01.2011
 
Medlemmar i Skåne-Blekinge Brandbefälsförening kallas härmed till årsmöte. Tid: Torsdagen den 10 mars 2011, klockan 09.30. Plats: Turning Torso, Malmö.
-

Medlemmar i Skåne-Blekinge Brandbefälsförening kallas härmed till årsmöte.

 

Tid:               Torsdagen den 10 mars 2011, klockan 09.30.

Plats:             Turning Torso, Malmö.

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 2 mars 2011.

 

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 4 mars 2011.

 

 

Program:       Årsmötesförhandlingar

                      Fika

                      Jan Andersson, HSB.

 

Anmälan om deltagande senast den 2 mars till:

Anders Liljeberg tfn 046-540 46 70 eller e-post sbbf@rsyd.se

Vid utebliven närvaro debiteras Ni kostnaden för fika.

 

Medlemsavgift för 2011.

Är 200 kronor och skall erläggas senast den 28 februari 2011, PlusGiro 29 58 37-9.

Glöm ej att skriva ditt namn, adress och e-post adress för dem som har.

 

Programförslag 2011.

 

Årsmöte den 10 mars, Turning Torso, Malmö.

Vårmöte den 5 maj, Trelleborg / Muchran.

Skånsk Brandskyddsdag den 15 september, MSB skola Revinge.

Höstmöte november/december, samarrangemang med Brandskyddsföreningen Skåne.

 

 

Malmö 2011-01-14

 

Styrelsen för

Skåne-Blekinge Brandbefälsförening
 

Förslag till dagordning:

 

1.                   Årsmötets öppnande.

2.                   Val av årsmötesfunktionärer, ordförande och sekreterare.

3.                   Godkännande av kallelse till årsmötet.

4.                   Val av två justeringsmän.

5.                   Årsmötesprotokoll 2010.

6.                   Årsberättelse 2010.

7.                   Kassarapport 2010.

8.                   Revisionsberättelse.

9.                   Ansvarsfrihet för styrelsen.

10.                 Årsavgift 2012.

11.                 Inkomna motioner.

12.                 Val.

 

A)                  Ledamöter för en tid av 3 år.

Avgående: Lars Persson, Anders Nählstedt och
Gunnar Naumansson.

B)                  Suppleant för en tid av 3 år.

Avgående: Bengt-Ove Ohlsson.

C)                  2 revisorer för en tid av 1 år.

Avgående: Örjan Thorne och Kjell Dyberg-Ek.

D)                  2 revisorsuppleanter för en tid av 1 år.

Avgående: Tor Billing och Fredrik Kristell.

E)                  Kontaktpersoner nya medlemmar för en tid av 2 år:

Avgående: Staffan Persson.

F)                  3 ledamöter till valberedningen.

Avgående: Christian Svärd (sammankallande), Jan Klauser och

Erling Johansson.

 

13.                 Avslutning.