Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

SBR - ORDINARIE VU-SAMMANTRÄDE

Länsförening: Riksföreningen
Ort: Stockholm, SKTF-huset
Datum: 27.09.2005
 
Närvarande:
Janne Wisén, ordförande
Ingemar Larsson, 1:e vice ordförande
Sune Hellberg, 2:e vice ordförande/kassör
Cecilia Uneram, sekreterare
Arto Koivumaa, ledamot
Ulf Lago, adjungerad (Programgruppen BRAND samt SBR Östergötland)
Kerstin Stålbrand, redaktör Räddningsledaren

1. Ordförande hälsar välkommen

Jan hälsar alla välkommen och gläds över att vi är ett fulltaligt VU. Särskilt välkommen hälsas Ulf Lago som tillsammans med Elisabeth Öquist (hon har förhinder denna gång), kommer att vara adjungerade till VU framöver. (Se punkt 3)

Alla närvarande presenterar sig kort.

Janne visar tackbrev och hälsning från Lasse Henricsson.

2. Föregående sammanträdesprotokoll

Cecilia lovar att maila och lägga ut föregående protokoll på hemsidan.

3. Adjungerade till VU

VU beslutar att adjungera Elisabeth Öquist och Ulf Lago, båda SBR’s representanter i programgruppen för BRAND. Syftet med att adjungera Ulf och Elisabeth är dels att tydliggöra kopplingen till programgruppen i BRAND, dels att förstärka arbetet inom VU.

4. Länsföreningarnas verksamhet

 • Protokoll från årsmöte i Örebro läns brandbefälsförening har inkommit.
 • Västra Götaland har börjat med kvällsseminarier. Två parallella seminarier körs och de är mycket välbesökta. Flera arbetsgivare har valt att betala övningsersättning för seminarietiden.

VU efterlyser årsmötesprotokoll från länsföreningarna för att vara uppdaterade med funktionärer mm!!

5. Medlems- och ekonomiredovisning

Sune går igenom medlemsläget. Se bilaga 1.

Vi diskuterade hur många presumtiva medlemmar det finns, och konstaterar att det finns ca 6000 brandbefäl i landet. Vi tappar just nu medlemmar bl a beroende på att det är många som går i pension och då väljer att sluta. Det finns inget egensyfte att ständigt öka medlemsantalet, men vi behöver ändå fortsätta arbeta för att fler får kännedom om vår verksamhet och därmed önskar vara med i föreningen.

Sune redovisar budgetläget och nuläget visar på minussiffror. Dock finns ingen anledning till oro då flera fordringar finns, te x medlemsavgifter från Östergötland, Kronoberg, Skåne-Blekinge, Västmanland och Jämtland. Nystartade föreningar har beviljats anstånd med betalning under det första verksamhetsåret.

6. Räddningsledaren

Nästa nummer kommer mycket snart i våra brevlådor. I detta nummer har vi 10 sidor annonser!!! Tidningen omfattar totalt 36 sidor, vilket är lika mycket som det förra numret. Kerstin redovisar innehållet kort.

VU beslutar att öka ersättningen från 50 000 till 55000 per nummer för tidningsproduktionen.

7. Rapporter

7.1. Årsmöte i Danmark. I slutet av augusti var Janne inbjuden till vår danska motsvarighet ”Föreningen för kommunala beredskapschefer” som höll konferens och årsmöte. Janne presenterade erfarenheter av vår nya lagstiftning LSO, vårt nya utbildningssystem för utbildning av räddningsledare samt försök med mindre utryckningsenheter.

7.2. Kursplanerådet. Cecilia redovisar sina intryck från senaste rådet som genomförde i Revinge den 7/9. Rådet har en mycket bra sammansättning (SBR, Kommunal, BRF, SKTF, Ledarna, CF, SKL och LTH) och det finns en stor potential för verket att få till sig synpunkter och erfarenheter. En av punkterna behandlade den kommande förändringen av vidareutbildningen för Brandingenjörer. Vi har i vårt remiss-svar belyst problemet att all förvaltningskunskap tas bort och får här även medhåll av bl a CF. Vi fick också inbjudan till att medverka vid översynen av utbildningen ”Räddningsinsats”. (Se punkt 13.)

I de regionala råden finns SBR representerade i Revinge och från och med nu även i Roserberg med Mikael Lund. Strävan är att vi ska få till representanter även för Sandö och Skövde. Cecilia lovar att skriva i nästa nummer av Räddningsledaren. Arto tar på sig att kontakta Sandöskolan och Ingemar tar på sig att kontakta Skövdeskolan. Om vi får positivt gensvar får deras länsföreningar utse representant till respektive råd.

8. Hemsidan

Arto har haft kontakt med P-O i Tromsö och vi har fått ett erbjudande från det norska företaget som byggt upp den norska brandbefälsföreningen hemsida. Det skulle kosta oss 20000 norska kronor.

VU beslutar att ge Arto fortsatt mandat att arbeta vidare och att sluta ett avtal med företaget. Ambitionen är att komma igång med den förnyade hemsidan kring årsskiftet. Sune får i uppdrag att titta på gällande regler för personregister.

9. Förbundsrådsmöte/extra kongress hösten 2005

Kallelse har gått ut och Sune väntar ivrigt på att få in anmälningar. Sista anmälningsdag är 26/10. Vi hoppas att alla länsföreningar blir representerade.

10. FEU Tromsö

15-17 juni (med resdagar 14-18 juni) är det FEU-möte i Tromsö. VU beslutar att Jan och Cecilia ska representera SBR. Ambitionen är fler från VU ska medverka. Vi fattar beslut om detta när prisbilden är klar.

11. BRAND 2006

Jan berättar om uppstartsmötet som vi (Jan och Cecilia) medverkade på 1-2/9. Vid mötet fastslogs att målgruppen är ”Anställda och förtroendevalda inom kommunen som är verksamma inom området Skydd mot olyckor, där räddningstjänsten aktivt medverkar.”

Programupplägget diskuterades och en tydlig önskan var att mixa både operativt och förebyggande och kanske ha mer ”operativt” eftersom LSO har tagit stort utrymme under de senaste åren. Vi förde fram att det måste finnas et alternativt till Work-shops, vilket mottogs positivt. Det var ett mycket bra möte!

Ulf redovisar det senaste mötet i programgruppen. Konferensens upplägg diskuterades och man jobbade vidare med programinnehållet. BRAND 2006 ska eftersträva ”både och” och ingen tydlig polarisering på varken förebyggande eller operativt. Halvhalt – vad har vi förlorat under dessa tre år när LSO så tydligt har varit i fokus? Eventuellt flyttas årsmöten till torsdagen istället för inledning på tisdagen. Det är lite längre att resa denna gång då konferensen ligger i Sundsvall. Datumen är spikade till 16-18 maj. Det lutar åt att WS försvinner helt.

VU godtar att Lars Wendel (Karlstads representant med anledning av kommande värdskap) blir ny representant för SBR i programgruppen, under förutsättning att han blir medlem i Värmlands läns brandbefälsförening.

VU beslutar att vi ska titta på hur vår representation i framtiden ska se ut och att vi långsiktigt funderar över hur sammansättningen i programgruppen ska vara med hänsyn till ålder, kön, kompetens, geografisk spridning osv. Nästa år är det Fredriks sista år (3 år) och 2007 är det sista året för Ulf och Elisabeth.

12. PP-presentation om SBR

Följande punkter vill VU ha med i en presentation:

 • Kort historik
 • Målgrupp
 • Gemensamma nämnare
 • §1 i stadgarna
 • Sammanfattning av visioner och mål
 • Organisationsstruktur
 • Länsföreningarna
 • Varför medlem? / vad får du? / möjlighet att påverka
 • Ex på aktiviteter / medverkan centralt
 • Tidningen och hemsidan
 • BRAND-konferensen
 • Internationellt - Nordiskt/FEU

13. SRV:s arbetsgrupp ”Räddningsinsats”

VU beslutar (retroaktivt) att utse Börje Karlsson, Gislaved, som representant i SRV’s arbetsgrupp ”Räddningsinsats”. Arbetsgruppen ska utvärdera kursens upplägg och har redan haft ett möte. Börje har till lovat för att skriva om arbetet i nästa Räddningsledaren.

14. Nordiskt möte 2006

Mötet är planerat till 9-10 mars. Sune och Ingemar får i uppdrag att komma med förslag på plats och program. Sune kontaktar Judy för hjälp med medföljandeprogrammet.

15. Övriga frågor

Jan har haft kontakt med Ivar Rönnbäck angående frågan om VU-möte i Karlstad. Vi avvaktar tillsättning av ny GD.

Mötesplanering

 • 17/1 09.30 SKTF-huset i Stockholm
 • 10/3 13.00 direkt efter det Nordiska mötet (plats ej klart)
 • 15 (eller 16)/5 i anslutning till BRAND

Sune och Ingemar meddelar att de tackat nej till SKTF’s ordförandekonferens då det krockar med Förbundsrådet.

Mötet avslutas.

 
Jan Wisén                        Cecilia Uneram
Ordförande                      Sekreterare
 
 
Läs Medlemsredovisning 2005 (Word-dokument)
 
Tillbaka till föregåande sida

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann