Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

SBR-ORDINARIE VU-SAMMANTRÄDE

Länsförening: Riksföreningen
Ort: Lidingö, Villa Brevik
Datum: 10.03.2006
 
Svenska
Brandbefälets Riksförbund
 

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE VU-SAMMANTRÄDE

Tid: 2006-03-10

Plats: Villa Brevik

Närvarande:
Jan Wisén, ordförande
Ingemar Larsson, 1:e vice ordförande
Sune Hellberg, 2:e vice ordförande
Cecilia Uneram, sekreterare
Arto Koivumaa, ledamot
 
Kerstin Stålbrand, redaktör Räddningsledaren
Lars Henricsson
 
1. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkännes och lägges till handlingarna.
 
2. Länsföreningarnas verksamhet
Ulrika Rosén avser att lämna uppdraget som ordförande i Västmanlands länsförening. Det finns oro för att ingen ska komma att vilja ta vid.

Ingemar lämnar årsberättelse för 2005 från Västra Götaland.

3. Medlems- och ekonomiredovisning
Sune redovisar antalet medlemmar vid årsskiftet samt aktuell status över redovisning från föreningarna (bilaga 1).

Sune föredrar ”budget/utfall 2005” (bilaga 2), den ekonomiska redovisningen för räkenskapsåret (bilaga 3), ekonomisk redovisning för räkenskapsåret för Kaares stipendiefond (bilaga 4) samt ”budget/utfall 2006” (bilaga 5).

Förslag till budget 2007 redovisas (bilaga 6).

4. Räddningsledaren
Kerstin redovisar tankar inför kommande nummer och vi reflekterar kring det nummer som just kommit ut.
 
5. Hemsidan
Arto redovisar nuläget och berättar om våra ”rättigheter” på hemsidan. Alla i VU har rättighet 3. Arto vill att vi i VU själva lägger in aktuella saker och referat.

Rättighet 2 har ordföranden i länsföreningarna. Rättighet 1 har varje enskild medlem.

Brukarmanualen ska översättas av Arto. Den kommer att bli enkel och tydlig.

6. Anmälan BRAND 2006
Samtliga VU-ledamöter fyller i anmälan till BRAND.

Cecilia tar på sig att boka tågbiljetterna för Sune, Ingemar, Janne och Cecilia från Stockholm till Sundsvall t o r.

7. FEU-möte i Tromsö
VU beslutar att Janne och Cecilia representerar SBR på FEU’s nästa möte i Tromsö 14-18 juni. Vid eventuellt förhinder utser ordförande ersättare.

8. SBF’s styrelse
VU att Jan Wisén omväljes till SBF’s styrelse för nästa valperiod.

9. LTH 20 år
I oktober kommer Brandingenjörsutbildningen i Lund att arrangera ett 20-års jubileum. VU beslutar att Janne och Cecilia tittar vidare på möjligheten för SBR att marknadsföra sig under jubiléet.

10. Räddningstjänstens ledarskapsutbildning
Förslag på ledarskapsutbildning i flera steg har inkommit från Ola Mårtenssons företag och vi har fått förfrågan att utgöra bollplank.

Vi är positiva till att fler att aktörer kommer fram gällande befälsutbildningar och vi deltar gärna som remissinstans i utbildningsråd och dylikt. Janne och Göran (SBF) är inbjudna till referensmöte vilket VU ställer sig positiv till.

11. PP-presentation
Cecilia visar förslag till ny PP-presentation. VU beslutar att den ska läggas ut på hemsidan.

12. Medverkan SKYDD
VU beslutar att tillsammans med Stockholmsföreningen arrangera medlemsträff i samband med SKYDD den 20 september klockan 17.00
 
13. Framtidsseminarium med Stockholmsföreningen
VU har inbjudits att delta i Stockholmsföreningens framtidsseminarium. Tema: Vad vill vi med vår förening och hur förverkligar vi detta?
 
14. Övriga frågor
· Kommande representation i programgruppen för BRAND. Cecilia föreslår att SBR har två platser (i stället för tre) i programgruppen som inte är kopplade till värdkommuner och inte heller tidssatta. Det är upp till SBF att fördela övriga platser till värdkommuner mm. Med två fasta platser har vi lättare att få kontinuitet och koppling till VU genom att representanterna adjungeras till VU’s möten. Förslaget får bifall av övriga.

· Resursgruppen. Ingemar meddelar att arbetet i gruppen avser att fortsätta och 23/3 är nästa möte i Karlstad.

· Kursplaneråd. Cecilia meddelar förhinder på nästa kursplaneråd (16/3). Carl-Gösta Hermansson är utsedd att delta i regionala utbildningsrådet på Skövde skolan.

· Jubileumsskriften. Lasse redovisar arbetsgruppens förslag till arbetsupplägg och förslag till innehåll. Förslaget mottas positivt av VU. VU ska vara styrgrupp och beslut i samtliga frågor ska tas av VU efter förslag från arbetsgruppen. Nästa möte för arbetsgruppen är planerat till 5 maj.

15. Nästa möte
Nästa VU-möte kommer att hållas i anslutning till BRAND 2006, måndagen den 15/5 2006 klockan 18.00.

Kallelse till förbundsstyrelsen den 16/5 ska gå ut snarast. Cecilia ansvarar. Anmälan ska ske senast 18/4.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

_______________________ _______________________

JanWisén                                       CeciliaUneram
Ordförande                                     Sekreterare


Bilaga 1

MEDLEMSREDOVISNING 2006

Länsförening

Antal medlemmar

I registret 2006

2005

1/1

7/3

Stockholm/Gotland

593

594

595

Uppsala

0

102

102

Södermanland

0

106

106

Östergötland

141

139

145

Jönköping

153

140

140

Kronoberg

0

40

40

Kalmar

167

164

164

Skåne-Blekinge

212

252

251

Halland

100

95

112

Västra Götaland

287

285

289

Värmland

87

94

104

Örebro

112

119

119

Västmanland

101

101

Dalarna

146

145

147

Gävleborg

----

----

----

Västernorrland

115

144

144

Jämtland

40

40

Västerbotten

58

67

67

Norrbotten

80

80

80

2251

2707

2746

 

 Kolumner:

1:      Slutredovisade för år 2005
2:      Skall redovisas till förbundskassan plusgiro 323038-0 alternativt bankgiro 5713 - 3076  senast 2006-05-15
3:      Aktuellt register 2006-03-07

Samtliga medlemmar i Gävleborgs län har avregistrerats p.g.a. bristande betalning då inga förbundsavgifter redovisats eller ”nystart” aviserats de senaste åren.

2006 03 07
Sune Hellberg
Förbundskassör

Bilaga 2


BUDGET/UTFALL 2005

INKOMSTER:

BUDGET

UTFALL

Medlemsavgifter 2900 st á 150:-

435 000,00

337 650,00

Administrationsbidrag CF 560 á 25:-

14 000,00

0,00

Administrationsbidrag SKTF

60 000,00

60 000,00

Annonser/övriga ink. RL

400 000,00

293 750,00

Ränta/utdelning

10 000,00

15 089,40

Övriga intäkter

111 000,00

175 159,00

Värdeförändring fonder

28 139,34

Summa

1 030 000,00

909 787,74

UTGIFTER:

Administration: Hyra, register, porto,

sekretariat, telefon

60 000,00

56 008,50

Medlemsinformation: Reportage, tryckning,

distribution

525 000,00

607 634,10

Verkställande utskottet

70 000,00

54 412,00

Förbundsrådet/Kongress

225 000,00

185 719,40

FEU/Internationellt

70 000,00

58 908,21

Försäkring, skatt

15 000,00

16 672,00

Representation

10 000,00

3 582,00

Övriga kostnader

55 000,00

14 950,00

Investerad utdelning

12 411,86

Avskriven fordran

25 170,00

Summa

1 030 000,00

1 035 468,07

FORDRINGAR:

Räddningsledaren

107 170,00

Länsföreningarna

8 684,00

SRV

2 081,00

Summa fordringar

117 935,00

SKULDER:

Räddningsledaren

70 000,00

Summa skulder

70 000,00

Årets underskott

-77 745,33

2006-01-29

Sune Hellberg

Bilaga 3

EKONOMISK REDOVISNING

FÖR RÄKENSKAPSÅRET

2005 01 01-2005 12 31

INGÅENDE BALANS

TILLGÅNGAR:

SKULDER OCH EGET KAPITAL:

Sparbanken

9400001332

2741,48

Balanserad vinst

598598,19

9140273566

285870,11

Årets överskott 2004

52832,73

Postgiro 32 30 38-0

1688,00

Avsättning Brandkonf.

50000,00

Fonder

309366,13

Skulder

74134,80

Fordringar

175900,00

775565,72

775565,72

ÅRETS VERKSAMHET

INTÄKTER:

KOSTNADER:

Medlemsavgifter

337650,00

Medlemsinformation

607634,10

Räddningsledaren Annonser

293750,00

Administration

56008,50

" Bidrag SKTF

60000,00

Vu

54412,00

Ränta/utdelning

15089,40

Brandkonf/förb.råd

185719,40

Värdeförändr.fonder

28139,34

FEU/Internationellt

58908,21

Brand 2005

169500,00

Försäkring skatt

16672,00

Återbetald skatt

5034,00

Representation

3582,00

Övrigt

625,00

Investerad utdelning

12411,86

Fordringar

117935,00

Övrigt

14950,00

Årets underskott

77745,33

Avskriven fordran

25170,00

Skulder

70000,00

1105468,07

1105468,07

UTGÅENDE BALANS

TILLGÅNGAR:

SKULDER OCH EGET KAPITAL:

Sparbanken

940001332

39705,87

Balanserad vinst

651430,92

9140273566

184130,05

Årets underskott

-77745,33

Postgiro 32 30 38-0

34742,00

Avsättning Brandkonf.

50000,00

Fonder

337505,47

Skulder

70000,00

Fordringar

117935,00

" oregl. 2005

20332,80

714018,39

714018,39

2006-03-10

Jan Wisén

Ingemar Larsson

Sune Hellberg

Cecilia Uneram

Arto Koivumaa


Bilaga 4

EKONOMISK REDOVISNING

FÖR RÄKENSKAPSÅRET

KAARE BRANDSJÖS STIPENDIEFOND

2005 01 01-2005 12 31

Reg.nr.875003-0309

INGÅENDE BALANS

TILLGÅNGAR:

SKULDER OCH EGET KAPITAL:

Sparbanken

933730876-2

349416,90

Balanserad vinst

332804,20

Årets överskott

16612,70

349416,90

349416,90

ÅRETS VERKSAMHET

INTÄKTER:

KOSTNADER:

Ränta bank

3779,42

Utdelning

15000,00

Årets underskott

11220,58

15000,00

15000,00

UTGÅENDE BALANS

TILLGÅNGAR:

SKULDER OCH EGET KAPITAL:

Sparbanken

933730876-2

338196,32

Balanserad vinst

349416,90

Årets underskott

-11220,58

338196,32

338196,32

2005-03-10

Jan Wisén

Ingemar Larsson

Sune Hellberg

Cecilia Uneram

Arto Koivumaa


Bilaga 5

BUDGET/UTFALL 2006

INKOMSTER:

BUDGET

UTFALL

Medlemsavgifter 2900 st á 150:-

435 000,00

Administrationsbidrag SKTF

60 000,00

Annonser/övriga ink. RL

400 000,00

Ränta/utdelning

10 000,00

Övriga intäkter

115 000,00

Summa

1 020 000,00

UTGIFTER:

Administration: Hyra, register, porto,

sekretariat, telefon

60 000,00

11 393,00

Medlemsinformation: Reportage, tryckning,

distribution

600 000,00

44 520,00

Verkställande utskottet

50 000,00

12 626,00

Förbundsstyrelsen/Brandkonferens

200 000,00

291,00

FEU/Internationellt

60 000,00

Försäkring, skatt

15 000,00

800,00

Representation

10 000,00

1 908,00

Övriga kostnader

25 000,00

1 707,00

Investerad utdelning

Avskriven fordran

Summa

1 020 000,00

-73 245,00

FORDRINGAR:

Summa fordringar

SKULDER:

Summa skulder

2006 03 07

Sune Hellberg


Bilaga 6

Förslag till budget 2007

INKOMSTER:

Medlemsavgifter 2900 st á 150:-

á 150:-

435 000,00

Administrationsbidrag SKTF

60 000,00

Annonser/övriga ink. RL

500 000,00

Ränta/utdelning

15 000,00

Brandkonferensen

62 000,00

Övriga intäkter

78 000,00

Summa

1 150 000,00

UTGIFTER:

Administration: Hyra, register, porto,

sekretariat, telefon

60 000,00

Medlemsinformation: Reportage, tryckning,

distribution

700 000,00

Verkställande utskottet

50 000,00

Förbundsstyrelsen

200 000,00

Internationellt

60 000,00

Försäkring, skatt

15 000,00

Uppvaktningar/representation

5 000,00

Övriga kostnader

60 000,00

Summa

1 150 000,00

2006-03-05

Sune Hellberg

 
Tillbaka till föregåande sida

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann