Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

SBR-ORDINARIE VU-SAMMANTRÄDE

Länsförening: Riksföreningen
Ort: Stockholm, SKTF-huset
Datum: 24.01.2006
 
Svenska
Brandbefälets
Riksförbund

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE VU-SAMMANTRÄDE.

Tid: 2006-01-24

Plats: SKTF, Kungsgatan, Sthlm

Närvarande:
Jan Wisén, ordförande
Ingemar Larsson, 1:e vice ordförande
Sune Hellberg, 2:e vice ordförande
Cecilia Uneram, sekreterare
Arto Koivumaa, ledamot
Ulf Lago, adjungerad (representant i programgruppen för BRAND)
 
Kerstin Stålbrand, redaktör Räddningsledaren
Judy Gester, hedersmedlem
Anders Bergquist, SBR’s representant i Brandforsk’s styrelse (punkt 8)
Göran Schnell, hedersmedlem (punkt 8, 9)

1. Föregående protokoll

Protokoll från extra kongress på M/S Mariella 2005-11-17, protokoll från dito ordinarie förbundsstyrelsemöte samt protokoll från dito ordinarie VU-sammanträde godkänns och lägges till handlingarna.

2. Länsföreningarnas verksamhet

Mats Granath föreslår från C och Y att man delar Gävle och Uppsala föreningar. Man har ambitionen att nystarta.

3. Medlems- och ekonomiredovisning

Sune redovisar antalet medlemmar vid årsskiftet samt status över redovisning från föreningarna. (Bilaga 1.)

Sune redovisar preliminärt budgetutfall 2005. Även 2005 har det varit trögt att få in medlemsavgiften från några länsföreningar. Det kan på sikt innebära bekymmer för förbundets ekonomi.

4. Räddningsledaren

Sune redovisar preliminär produktionskostnad för de fyra utgivna numren 2005. Varje nummer har ett underskott, vilket vi täcker med medlemspengar.

VU beslutar att Jan och Sune ska träffa Peter för att diskutera annonsförsäljningen.

VU beslutar att även detta år avstå från att skicka med BRAND-programmet i tidningen. Det blir som de två föregående åren en annons med hänvisning till hemsidan.

Utgivningsplan för 2006:

  nr 1 (tema arbetsmiljö) kommer ut 8:e mars.
  nr 2 kommer ut 10/5 (till BRAND), manus lämnas in senast mitten på mars
  nr 3 kommer ut 9/8 (till SKYDD), manus lämnas in senast mitten på juli
  nr 4 kommer ut 1/11 (tema brandlarm och sprinkler) manus lämnas in senast
         slutet på september.

5. Hemsidan

Målsättningen var att vi skulle ha varit igång från årsskiftet, men det har varit problem med övergången från LINUX till Windows och därför är starten uppskjuten. Arto ska träffa Arve så fort som möjligt för att därefter kunna publicera sidan snarast.

VU ger Arto i uppdrag att bedöma VU’s utbildningsbehov och om det räcker med att Arto presenterar sidan för oss eller om vi ska bjuda in Arve till ett VU-möte. Arto får även uppdraget att se vad det i så fall skulle kosta.

VU beslutar att informera medlemmarna via Räddningsledaren om hur vi kommer att lägga ut personuppgifter på hemsidan.

6. Nordiskt möte 2006

Svar har inkommit från Danmark (Peter och Lars) och Norge (Guttorm, medföljande Lisbeth och Ingar).

Från oss kommer Ingemar och Lisbeth, Arto, Sune, Jan, Cecilia och Judy.

Vi kommer att vara på Villa Brevik på Lidingö.

Prel. program:
· Ankomst 8/3 på kvällen och vi äter gemensam middag ca 20.00.
· Torsdag den 9:e är full mötesdag. Judy tar hand om medföljandeprogrammet.
  Gemensam  aktivitet (ölprovning) innan middagen.
· Avslut 11.30 på fredagen och därefter gemensam lunch. Vi fortsätter med
  ordinarie VU-möte.
 
Förslag från programpunkter från Norge:
· ”NÖDNETT” Lägesrapport från Norge angående byggandet av
   digitalt radiosamband.
· Bostadssprinkler – vilken inställning är det i de nordiska länderna
· LSO – rapport från Sverige om hur den nya lagen fungerar
· Små enheter – erfarenheter från Sverige
· FEU-möte i Tromsö och nordisk hållning till val av sekreterare.

Programpunkter som diskuterades på förra VU: Internationell samverkan och brandbefälets roll (skillnader mellan länderna).

Arbete med Jubileumsboken sker under onsdagseftermiddagen.

VU beslutar att bjuda in Göran och Fay till torsdagsmiddagen.

7. Rapporter

Sune meddelar att vi har uppvaktat Ingemar Knutsson på hans 80-årsdag och Gösta Jansson (fd revisor) på hans 75-årsdag. Båda har ringt och tackat. Vi har hedrat förra förbundssekreterare Stig Rosenlund med blommor vid hans begravning.

8. Brandforsk (Anders Bergquist medverkar)

Anders är vår representant i Brandforsk’s styrelse (suppleant). Anders informerar om Brandforsk’s verksamhet. Brandforsk samlar in pengar för att i sin tur förmedla medel till forskningsprojekt. Möjlighet finns att söka pengar två ggr/år. Styrelsen beslutar om tilldelning och har två styrelsemöten per år.

Brandforsks övergripande mål är att med treåriga kollektiva brandforskningsprogram förbättra kunskapsläget för att:
· Minska antalet dödsfall och personskador på grund av brand
· Begränsa bränder till antal och storlek
· Öka brandpersonalens skydd och säkerhet
· Främja utvecklingen av nya material och produkter, som på tekniskt, ekonomiskt
  och  miljömässigt bästa sätt uppfyller kraven
· Minimera bränders och brandskyddsåtgärders inverkan på miljön
· Erforderligt underlag tas fram så att internationellt standardiserings- och
  harmoniseringsarbete underlättas

Anders och Göran bedömer att vi behöver ha större delaktighet i arbetet då nästa Brandforsk program skrivs för att lättare få forskningsmedel för ”våra” frågor.

Vilken strategisk inriktning skall vi verka för att Brandforsk’s verksamhet ska ha? Hur ska vi sköta kommunikationen mellan VU och Anders inför Brandforsk’s styrelsearbete?

SBR har en viktig roll att värna om det kommunala räddningstjänstperspektivet. Anders har en viktig roll som länk mellan den akademiska världen och oss på räddningstjänsten. Anders bör utnyttja Räddningsledaren och hemsidan för kommunikation till våra medlemmar. Anders ska informera VU inför styrelsemöte (via mail) och återkoppla efter mötet.

VU fortsätter att fundera över vilka frågor vi vill att det ska forskas kring.

9. BRAND 2006

Göran presenterar programmet, budget och deltagaranalys.

Vid nästa VU-möte ska vi diskutera kommande representation i programgruppen.
VU beslutar att vi även detta år ska ha en monter där hemsidan och vår nya PP-presentation kan visas.

10. Övriga frågor

· PP. Cecilia visar ett utkast och lovar att maila ut förslag på Powerpointpresentation.
  Målsättningen är att den kan delas ut vid vårens förbundsstyrelse.
· Jubileumsskriften. Sune, Kaare och Lasse ska träffas i samband med
   Nordiska  mötet.
· Webshop. Sune föreslår att vi tillsammans med Hasse Wettersten gör en webshop
   så att medlemmarna enklare kan beställa profilprodukter.

Nästa möte är den 10:e mars efter det Nordiska mötet.

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

_______________________ _______________________

Jan Wisén                                  Cecilia Uneram
Ordförande                                 Sekreterare

 
Tillbaka till föregåande sida

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann