Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

SBR - ORDINARIE VU-SAMMANTRÄDE

Länsförening: Riksföreningen
Ort: Täby
Datum: 18.01.2005
 
Närvarande:
Janne Wisén, ordförande
Ingemar Larsson, 1:e vice ordförande
Sune Hellberg, 2:e vice ordförande/kassör
Cecilia Uneram, sekreterare
Arto Koivumaa, ledamot
Lars Henricsson, Redaktionskommittén (pkt 5)
Kerstin Stålbrand, ’’
Peter Andersson, ’’
 1. Föregående sammanträdesprotokoll (I)

(Pkt 5.) Sune och Ingemar rapporterar från SKTF’s ordförandekonferens. Framtiden för det ekonomiska bidraget från SKTF är inte klar.

Sammanträdesprotokoll från ordinarie VU-sammanträde 2004-10-15 lägges till handlingarna.

 1. Medlems- och ekonomiredovisning (I)

Förbundskassören meddelar att 2787 medlemmar finns i registret 2005-01-17 (bilaga 1). I registret fanns 2809 medlemmar 2004-12-31 (bilaga 2). Medlemsantalet sjunker nu pga av att vi rensar och att alla icke betalande medlemmar stryks.

Utfall mot budget redovisas (bilaga 3). Administrationsbidraget från CF har inte kommit in trots flera påstötningar. Utfallet lutar åt ett överskott för 2004.

Reklamskattedeklaration är gjord, vilket vi måste göra trots att vi är reklamskattebefriade.

 1. Revidering av stadgar (I)

Länsföreningarna har haft fram till årsskiftet på sig att komma med synpunkter som de sedan lämnat till Lars Hallander. Inga förslag på ytterligare förändringar har inkommit.


 1. Räddningsledaren (I/B)

Vi hälsar Kerstin välkommen till samarbetet med VU. Flera möten har hållits för att sköta överlämningen av tidningsproduktionen till Kerstin. Lars och Kerstin samarbetar med det första numret och från och med nummer två tar Kerstin över helt. Det är glädjande nog många uppslag och artiklar att skriva. Stormen och Asienkatastrofen är självklart något som kommer att få stort utrymme i årets första nummer.

Vi beslutar utgivningsplan för 2005 till följande: nr 1 18/3, nr 2 18/5 (till BRAND 2005), nr 3 7/10 och nr 4 9/12.

VU kommer att ha en tydligare roll som idégivare och ha mer inflytande på innehållet i tidningen. Uppslag till tidningen kommer att tas upp vid varje VU-möte.

Layouten på tidningen kommer att förändras från och med nummer två. Tidningen kommer att fortsätta att ta upp intressanta insatser, vilket vi är ensamma om eftersom de övriga facktidningarna till stor del släpp detta. Tema för nr 2: BRAND 2005 och ”uppföljning av det nya utbildningssystemet”, nr 3: brandlarm och nr 4: brandfordon.

Eftersom vi är en ideell förening och medlemstidningen bara kommer ut med fyra nummer per år så är tidningen momsbefriad och vi betalar heller ingen reklamskatt.

Sune ska ta fram aktuell sändlista och vid nästa AU ska vi besluta om eventuella revideringar.

Mailadress till Kerstin: kerstin@stalbrand.se

 1. Hemsidan (I/B)

Vi kollade på förslaget till reviderad hemsida. Vi önskade att få detta utskickat på mailen för att bättre kunna komma med synpunkter, vilka vi mailar till Janne.

 1. Nordiska möten (B)

Vi beslutar att Jan Wisén och Ingemar Larsson ska medverka vid nordiskt möte i Danmark 23-25 februari.

Vi har fått inbjudan till Norska Brandbefälens årsmöte den 22-23 april. Tyvärr kan ingen ur VU medverka.

 1. FEU (B)

Vid mötet var datum för nästa FEU-möte oklart och beslut om vem som ska åka uteblev därför.


 1. Kongress 2005/BRAND 2005 (I/B)

Att göra till nästa VU:

  • Kallelse till Förbundsråd
  • Kallelse till Kongress
  • Inbjudan till nordiska föreningar
  • Inbjudan hedersledamöter
  • VU’s berättelse över verksamheten 2004
  • Verksamhetsberättelse kongressperioden 2003-2005
  • Dagordning Förbundsråd
  • Dagordning Kongress
  • Anmälan Förbundsråd
  • Anmälan Kongress
  • Röstlängd
  • Visioner och mål
  • Revisionsrapport
  • Nya stadgar
  • Valberedningens förslag
 1. Mötesplanering

  • 22/3 VU 09.30 i Täby
  • 23/5 VU 16.00 och 18.00 Förbundsråd i Västerås
  • 27/9 VU 09.30 Stockholm
  • 17-18/11 Förbundsråd i samband med Stockholmsföreningens konferensresa.
 1. Övriga frågor

-

Mötet avslutas

Jan Wisén                                  Cecilia Uneram
Ordförande                                Sekreterare

 

 
Tillbaka till föregåande sida

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann